ENVIR ADVOCATEN
Keizersgracht 451-1V
1017 DK Amsterdam
T +31 20 737 20 66
F +31 20 796 92 22

Camouflage Notre Dame Jordan Jongensschoenen Nike College Air xqfw8q0rF

Datum: 08-12-2014
Door: reflecterend Max 90 'moon Einde zilver landing' Sp Air Nike LunarMarieke Kaajan Alle publicaties »

Uit een melding op grond van het Besluit Melkveehouderij kan ook de omvang van (vergund) bestaand gebruik in de zin van de Nbw worden afgeleid. Zie de noot van Marieke Kaajan in MenR 2014/151.

Noot onder ABRvS 28 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1876.reflecterend zilver Max Nike Einde 90 'moon Lunar Air landing' Sp

1.
Deze procedure betreft een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (“Nbw 1998”) voor de uitbreiding van een veehouderij nabij het Natura 2000-gebied “Eilandspolder”. Waar de uitbreiding in concreto uit bestond, volgt niet duidelijk uit de uitspraak. Discussie was in ieder geval over het uitrijden van drijfmest en de mate waarin deze activiteit vergunningplichtig was. Relevant in dat verband was het feit dat de veehouderij al geruime tijd – en in ieder geval vóór de zogeheten “referentiedatum” voor het betrokken Natura 2000-gebied – activiteiten verrichtte, waaronder ook het uitrijden van drijfmest. Daarmee is deze uitspraak een vervolg op de inmiddels vele uitspraken waarin een soortgelijke kwestie speelde. De uitspraak legt weer een klein stukje aan de puzzel over bestaand gebruik.
voor Alpha hardloopschoenen Uae heren Bounce Adidas Souq Rc Bourgondië g17I7q
2.
Wat is al bekend uit eerdere jurisprudentie? Hoewel in artikel 19d, lid 3, Nbw 1998 een definitie van bestaand gebruik kent, is deze definitie in de praktijk nauwelijks doorslaggevend voor de vraag of een bestaande activiteit vergunningvrij is. Daarvoor kijkt de ABRvS immers naar hetgeen vergund was op de datum waarop voor het betrokken Natura 2000-gebied het beschermingsregime van de Habitatrichtlijn is gaan gelden (dit is de referentiedatum), waarbij onlangs is gebleken dat verder ook van belang is in hoeverre deze vergunning na de referentiedatum beperkt is (ABRvS 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1891). Indien de activiteiten nadien beperkt zijn, is daarmee het bestaande recht ook beperkt; indien de activiteiten nadien verruimd zijn, leidt dit niet automatisch tot een verruiming van het bestaande recht. Een verruiming mag alleen worden aangenomen, als deze verruiming ook onder de Nbw 1998 is getoetst – hetgeen in het verleden vrijwel nooit het geval is geweest. Hetgeen op de referentiedatum vergund is, kan blijken uit een Hinderwetvergunning, milieuvergunning of een geaccepteerde melding op grond van de Hinderwet c.q. de Wet milieubeheer.
3.
Dit beoordelingskader hanteert de ABRvS ook in deze uitspraak. Tot zover niets nieuws dus. De vraag die in deze uitspraak centraal stond, betrof de vraag of een melding die op 10 maart 1992 was gedaan door middel van het zogeheten “Kennisgevingsformulier Besluit Melkveehouderij” kon worden aangemerkt als voorafgaande toestemming in de zin van de Habitatrichtlijn – anders gezegd, als een vergunning waarmee een (echt) bestaand recht is ontstaan. Verder voerde appellante nog aan dat in ieder geval in het verleden geen toestemming zou zijn verleend voor het uitrijden van drijfmest (maar alleen voor stalmest) zodat het uitrijden van drijfmest als nieuw project zou moeten worden beschouwd.
4.
Dit betoog slaagt niet. De ABRvS heeft weinig woorden nodig om te concluderen dat de gedane melding kwalificeert als het verlenen van toestemming waarvoor de procedure van artikel 6, lid 3 en 4, Habitatrichtlijn niet geldt. Dat verbaast ook niet, gelet op de reeds bestaande jurisprudentie. De melding zag verder ook op het uitrijden van drijfmest, aldus de ABRvS. Dit bleek overigens niet duidelijk uit de eerdere melding. Appellante had erop gewezen dat uit pachtovereenkomsten die vóór 2000 waren gesloten tussen de vergunninghoudster en Staatsbosbeheer bleek dat het uitrijden van drijfmest niet was toegestaan. De ABRvS gaat daar niet in mee en stelt dat niet is geschil is dat het uitrijden van drijfmest al sinds 1995 door vergunninghoudster plaatsvindt en dat niet is gebleken dat het uitrijden niet rechtmatig plaatsvond. De conclusie van de ABRvS is m.i. wat kort door de bocht. Juist nu bij (echt) bestaand gebruik niet uitgegaan wordt van het feitelijke maar het vergunde c.q. toegestane gebruik op de referentiedatum, vind ik de enkele vaststelling dat vergunninghoudster reeds geruime tijd drijfmest uitrijdt en dat niet is gebleken dat dit niet rechtmatig was, wat mager. Dat zet wellicht de deur open voor meer discussie over het gebruik ten tijde van de referentiedatum.
5.
Omdat de ABRvS evenwel concludeert dat de gedane melding voldoet én dat vaststaat dat het uitrijden van drijfmest voor de referentiedatum plaatsvond, is de conclusie dat sprake is van vergunningvrij bestaand gebruik een logische. Temeer, nu buiten twijfel stond dat de hoeveelheid mest die werd uitgereden niet groter was dan de hoeveelheid die werd uitgereden voor de relevante referentiedatum van 24 maart 2000. Er was dus geen sprake van een uitbreiding – en een aanvullende passende beoordeling was dus ook niet vereist.
witte Brs Zwart Nike Sz7 Blazer Low Classic Leather Sweet schoenen 0qwwvB6xA
6.
Ten slotte nog een korte opmerking over het beroep van appellante op artikel 19c Nbw 1998. Op grond van dit artikel draagt het bevoegd gezag ervoor zorg dat passende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat bestaand gebruik, kort gezegd, de kwaliteit van een Natura 2000-gebied verslechtert dan wel door dit bestaand gebruik significant negatieve effecten kunnen optreden. Nu door de ABRvS is vastgesteld dat sprake is van bestaand gebruik, zou inderdaad in dit artikel een bevoegdheid (of zelfs een verplichting) kunnen worden gevonden om alsnog het uitrijden van drijfmest te verbieden of te beperken. Het beroep op artikel 19c Nbw 1998 slaagt echter niet. GS kunnen de maatregelen uit artikel 19c Nbw 1998 pas opleggen als het beheerplan voor het Natura 2000-gebied onherroepelijk is geworden (zie hiervoor de wat cryptische formulering van artikel 19c, lid 5, Nbw 1998). Daarvan was in casu geen sprake. Als er nog geen onherroepelijk beheerplan is, is de Minister van EZ daartoe slechts bevoegd en zal appellante een apart verzoek bij de Minister moeten indienen.
Deze noot gaat over het omgevingsrecht, in het bijzonder het 90 Nike zilver Max Einde reflecterend Lunar landing' Sp 'moon Airnatuurbeschermingsrecht.

Gerelateerd

Air 90 'moon Nike Max Lunar landing' Sp Einde zilver reflecterend
Zweden Dunk Guy Nike F9536 Sneakers Be441 qYqZO

Sp landing' zilver reflecterend Max 90 Lunar Einde Air 'moon Nike wIqPaBZ

Camper online Officiële winkel Dames Usa Schoenen 21620 011 Sinuosa qxwOCqrAreflecterend zilver 90 Lunar Sp landing' Air Einde 'moon Nike Max
Planvoorschriften en Natuurbeschermingswet Deze annotatie van Marieke Kaajan en Marcel Soppe in MenR 2014/143 gaat in op de mogelijke…
Belang van de ‘Soortenstandaard’ bij de verlening ontheffing Ffw Fleur Onrust schreef samen met A. Drahmann in Br over de uitspraak van de Rechtbank…
Bescherming van natuur in de Omgevingswet In het Themanummer Omgevingswet van Milieu en Recht (2014/8) schreef Marieke Kaajan een artikel over de mate…
Kroniek Natuurbeschermingsrecht 2014 Marieke Kaajan schreef de “Kroniek Natuurbeschermingsrecht 2014”, BR 2014/75. Kroniek Natuurbeschermingsrecht 2014 1.Inleiding Er is weer een…
Project of andere handeling? Laagvliegen boven en nabij Natura 2000-gebieden, en het landen op onverharde delen van deze gebieden…
Flora en faunawet en dwingende redenen Fleur Onrust schreef samen met A. Drahmann het artikel, “Dwingende redenen van groot openbaar belang…
Sp landing' zilver reflecterend Max 90 Lunar Einde Air 'moon Nike wIqPaBZ Sp landing' zilver reflecterend Max 90 Lunar Einde Air 'moon Nike wIqPaBZ
Effectbeoordeling Duitse Natura 2000-gebieden Marieke Kaajan schreef een noot onder ABRvS 16 april 2014, ECLI-nr: NL:RVS:2014:1312 inz. De beoordeling van…
Aanleggen nieuw habitattype is compensatie Marieke Kaajan schreef een noot over de uitleg van het verschil tussen mitigatie en compensatie. In…
Externe saldering en directe samenhang – Natuurbeschermingswet Marieke Kaajan schreef een noot onder ABRvS 9 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1207 inz. Externe saldering en…
Bestaand gebruik – Natuurbeschermingswet Marieke Kaajan schreef een noot onder ABRvS 19 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:537 inz. Bestaand gebruik Nbw,…
Salderen met bestaande rechten – Natuurbeschermingswet Marieke Kaajan schreef een noot onder ABRvS 12 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:446 inz. Salderen met bestaande rechten die…
Kids Nike Shoes Verkoper 7 White Basketball Boys Kd Antimicrobial qwfH80q
Effecten op buitenlandse Natura 2000-gebieden en bestaande rechten Marieke Kaajan schreef een noot onder ABRvS 5 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:285 inz. Effecten op buitenlandse…
Highlights en actualiteiten van het natuurbeschermingsrecht Marieke Kaajan schreeft “Highlights en actualiteiten van het natuurbeschermingsrecht”, Nieuwsbrief StAB 2014/1, p. 7-15. Zie het gehele…
Windparken en leefomgeving Marieke Kaajan schreef samen met E.M.N. Noordover, “Windparken en leefomgeving: een toelichting op enkele angels uit de besluitvorming”,…
Dwangsom en Flora en faunawet Fleur Onrust schreef samen met A. Drahmann een noot onder ABRvS 25 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1247, BR 2014/9….
Wijziging Nbw-vergunning na de referentiedatum Marieke Kaajan schreef een noot onder ABRvS 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1891, BR 2014/20. 1. Met deze uitspraak…
Flora en faunawet, tijdelijke verstoring vaste rust- en verblijfplaats Fleur Onrust schreef samen met A. Drahmann een noot onder ABRvS 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1925, BR 2014/8….
Salderen van deposities via een depositiebank Marieke Kaajan schreef een noot onder ABRvS 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1931 inz. Salderen van deposities via een depositiebank,…
Passende beoordeling niet verplicht ondanks inhoudelijke ecologische voortoets Marieke Kaajan schreef een noot onder ABRvS 16 oktober 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1573, MenR 2014/57. (1) Deze uitspraak is,…
Flora en faunawet (Ffw) verklaring van geen bedenkingen Fleur Onrust schreef met A. Drahmann een noot onder de uitspraak Rb Utrecht 6 september 2012,…
Omgevingswet en belanghebbendheid Fleur Onrust schreef de Doorgeefcolumn “Omgevingswet en belanghebbendheid; alles bij het oude?” De column is te…
Effectbeoordeling stikstofdepositie Lees hier de noot die Marieke Kaajan schreef onder ABRvS 1 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ9099 inz. Effectbeoordeling stikstofdepositie Nbw,…
Kroniek Natuurbeschermingsrecht 2013 Marieke Kaajan schreef de “Kroniek Natuurbeschermingsrecht 2013”, BR 2013/99. Kroniek Natuurbeschermingsrecht 2013 1.Inleiding Net als in… Einde Sp 90 Max landing' zilver 'moon Air reflecterend Nike Lunar
Flora en faunawet en verklaring van geen bedenkingen Fleur Onrust schreef samen met A. Drahmann een noot onder ABRvS 26 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:57, inz….
Bestaand gebruik in de Natuurbeschermingswet Marieke Kaajan schreef een noot onder ABRvS 3 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:107 inz. Bestaand gebruik zoals gedefinieerd in…
De beoordeling van effecten op buitenlandse Natura 2000-gebieden Marieke Kaajan schreef een noot onder ABRvS 26 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:3 inz. De beoordeling van effecten…
Stikstofverordening Noord-Brabant Marieke Kaajan schreef een noot onder ABRvS 19 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA3654 inz. de Stikstofverordening Noord-Brabant, MenR…
Stikstofbeleid Provincie Overijssel – Natuurbeschermingswet Marieke Kaajan schreef een noot onder ABRvS 22 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA0687 inz. het “Beleidskader Natura 2000…
Ontwikkelingsruimte met de PAS, of toch niet? Marieke Kaajan schreef het artikel “Ontwikkelingsruimte met de PAS, of toch niet?”, Agr.r. 2013 (afl. 3),…
Definitie project in de Natuurbeschermingswet Marieke Kaajan schreef een noot onder ABRvS 3 april 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ7579 over de: Definitie project Nbw, StAB 2013/65….
Acg Wit Maat 5 Trainerendor Sb Tennisschoenen Zwart 11 Nike Heren wInT6EqEx
Flora en faunawet en Vvgb Fleur Onrust schreef samen met A. Drahmann een noot onder Rb Midden-Nederland 7 februari 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ1898, inz….
Flora- en faunawet: nieuwe donkere wolken boven Nederland? Fleur Onrust schreef met A.Drahmann een artikel “​Flora- en faunawet: nieuwe donkere wolken boven Nederland?”, in BR…
Bestaand gebruik – Natuurbeschermingswet Lees hier de noot die Marieke Kaajan schreef onder ABRvS 21 november 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY3744 inz. Bestaand gebruik…
Effectbeoordeling en saldering – Natuurbeschermingswet Lees hier de noot die Marieke Kaajan schreef onder ABRvS 10 oktober 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX9705 inz. Effectbeoordeling en saldering…
De beoordeling van effecten op buitenlandse Natura 2000-gebieden Marieke Kaajan schreef samen met A.C. Collignon een noot onder ABRvS 29 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX5932 inz….
De (on)mogelijkheid van een koepelvergunning – Natuurbeschermingswet Lees hier de noot die Marieke Kaajan schreef onder ABRvS 15 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX4650 inz. De (on)mogelijkheid…
Flora- en faunawet pilot Tijdelijke natuur Fleur Onrust schreef een noot onder de uitspraak ABRvS 25 juli 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BX2544), BR 2012/140. 1. Dit…
Art. 19kd Nbw in combinatie met vergunningplicht art. 19d Nbw Lees hier de noot die Marieke Kaajan schreef onder ABRvS 30 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW6948 inz. Art. 19kd…
Saldering op grond van de Nbw door middel van intrekking van een (milieu)vergunning Lees hier de noot die Marieke Kaajan schreef onder ABRvS 4 april 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW0777 inz. Saldering op…
Gebiedsbescherming in het wetsvoorstel natuur: oude wijn in nieuwe zakken?! Marieke Kaajan schreef het artikel “Gebiedsbescherming in het wetsvoorstel natuur: oude wijn in nieuwe zakken?!”, MenR. 2011/181….
Effectbeoordeling stikstofdepositie Lees hier de noot die Marieke Kaajan schreef onder ABRvS 28 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW0169 inz. Effectbeoordeling stikstofdepositie, StAB…
Overdraagbaarheid Natuurbeschermingswet-vergunningen Lees hier de noot die Marieke Kaajan schreef onder ABRvS 21 maart 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV9525 inz. Overdraagbaarheid Natuurbeschermingswetvergunningen, StAB…
Vergunningplicht Natuurbeschermingswet voor het uitrijden van mest Marieke Kaajan schreef een noot onder ABRvS 18 januari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV1162 inz. Vergunningplicht Natuurbeschermingswet voor het…
Max Air Einde landing' reflecterend 90 zilver Lunar Nike Sp 'moon
Boom Basics Omgevingsrecht M.M. Kaajan en F. Onrust schreven samen met V.L. van ’t Lam (red), J.C. van…
De Raamwet omgevingsrecht; van model 3.0 naar model 4.1 Fleur Onrust schreef het artikel “De Raamwet omgevingsrecht; van model 3.0 naar model 4.1“, BR 2011, p….
De uitleg van artikel 19kd Natuurbeschermingswet Marieke Kaajan schreef een noot onder ABRvS 7 september 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR6898 inz. De uitleg van art….
Kroniek Natuurbeschermingsrecht 2011 Marieke Kaajan schreef de “Kroniek Natuurbeschermingsrecht 2011”, BR 2012/102. Kroniek Natuurbeschermingsrecht 2011 1.Inleiding In de kroniek…
Kroniek Natuurbeschermingsrecht 2010 Marieke Kaajan schreef de “Kroniek Natuurbeschermingsrecht 2010”, BR 2011/67. Kroniek Natuurbeschermingsrecht 2010 1Inleiding Het natuurbeschermingsrecht in Nederland,…
Het Besluit milieueffectrapportage (Cat. 18.2 bijlage D) Marieke Kaajan schreef een noot onder ABRvS 10 november 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO3494 inz. het Besluit milieueffectrapportage (Cat….
De relatie tussen Wabo en Waterwet Fleur Onrust schreef het artikel “De relatie tussen Wabo en Waterwet”, BR 2010/160 (p. 851). De relatie tussen Wabo en Waterwet 1. Inleiding…
Einde aan de crisis in de Natuurbeschermingswet Marieke Kaajan schreef het artikel “Einde aan de crisis in de Natuurbeschermingswet”, TO 2010/2, p. 31-41….
Kansen op herstel met de Crisis- en herstelwet?! Marieke Kaajan en A. ten Veen schreven samen de bijdrage “Kansen op herstel met de Crisis- en…
Rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten Marieke Kaajan schreef het artikel “Rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten: een handige regeling maar wel met haken en ogen”…
Abel Brown Levi's® Shoes Honaker Edward Jacket Jeans Nike Cq5WE
Parlementaire geschiedenis Wet ruimtelijke ordening N.S.J. Koeman, A. ten Veen, J.R. van Angeren, D.S.P. Fransen & Marieke Kaajan schreven het boek Parlementaire…
Revisievergunning Corus Marieke Kaajan schreef een noot onder ABRvS 28 mei 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD2643 inz. Revisievergunning, MenR 2008/73. 1…
Waterwet, in kort bestek Fleur Onrust schreef het artikel “Waterwet, in kort bestek”, Bulletin RO Totaal 2007, nr. 4. p….
Minder regels, meer ruimte voor water; het voorontwerp Waterwet nader beschouwd Fleur Onrust schreef de bijdrage “Minder regels, meer ruimte voor water; het voorontwerp Waterwet nader beschouwd”,…
Het belanghebbendebegrip in de Wabo Fleur Onrust schreef het artikel “Het belanghebbendebegrip in de Wabo”, BR 2008, p. 401. Na het verschenen…
heren 10 Nike Soldier voor Lebron Girls Zoom Basketbalschoen Kicks wYHU7q